In deze privacy policy leggen wij, Twin Studio, je uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Twin Studio hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je vindt daarom hieronder ons privacybeleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Twin Studio en jou, als (potentiële) klant. 

Wie ben ik?
Twin Studio is een onderneming met als ondernemingsnummer 0766.490.634 en adres hebbende te Oude-Godstraat 109 bus 12, 2650 Edegem. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

1. Over welke gegevens gaat het?
Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:
 • Voornaam en familienaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefooonnummer
 • Betaalgegevens

Dit gebeurt via het invulformulier bij inschrijving op de website of voor de nieuwsbrief, of door het plaatsen van een bestelling.

Via de website noch dienst heeft Twin Studio de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Twin Studio neemt soms besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

2. Voorwaarden
In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:
 • Mits jouw expliciete toestemming
 • Indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen
 • Indien dit wettelijk verplicht is
 • Indien een legitiem belang dit verantwoordt

3. Voor welk doel?
Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Twin Studio het nodige kan doen voor de overeenkomst met jou (levering, communicatie, betaling). Ze worden ook gebruikt voor het mogelijk maken van jouw lidmaatschap op de site.

Daarnaast worden jouw gegevens ook, indien jij je hiervoor hebt ingeschreven, gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Twin Studio. 

4. Duur?
Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Zo worden je e-mail- en accountgegevens bewaard totdat jij je zelf uitschrijft. Overige gegevens worden tot 3 jaar bewaard. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. 

Gegevens die jij verwijderd wilt zien, kan je doen wissen op de manier zoals voorgeschreven onder punt 7.

5. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
Twin Studio is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van Showit en de e-mail service provider.

6. Worden jouw gegevens gedeeld met derden? 
Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van de facturatiegegevens die met de boekhouder gedeeld worden.

Jouw persoonsgegevens worden in geen geval met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

7. Welke rechten heb jij?
Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
 • Recht op intrekking van jouw toestemming
 • Recht op inzage en/of kopiename
 • Recht op aanpassing of rectificatie
 • Recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met Twin Studio. Binnen een termijn van 7 werkdagen word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek. 

Leden kunnen hun account zelf wissen.

8. Klachtmogelijkheden
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:
     en/of:
 • Indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

9. Slotbepaling
Deze verklaring is van toepassing vanaf 17/10/2023.

Twin Studio behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

10. Bevoegdheidsbeding 
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

Privacy Verklaring