Artikel 14 – Slotbepalingen
14.1.
Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

14.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3. Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van ons, als Dienstverlener, worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.   

Laatste update: 17/10/2023
Artikel 13 – Betwistingen 
13.1.
Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van ons, als Dienstverlener, binnen de 5 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.
Artikel 12 - Herroepingsrecht

12.1. Algemeen

12.1.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen.  

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Diensten of producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bestelling hebt geplaatst.

12.2. Uitzonderingen: 
12.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor templates. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en jij hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Dit houdt concreet in dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is op al onze templates voor zover deze is geleverd.

12.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van jou, als Klant, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

Dit houdt concreet in dat het Herroepingsrecht ook niet van toepassing is op onze websites op maat, personalisaties van templates en de check up van templates (van zodra deze uitgevoerd of begonnen is).

12.3. Uitoefening van het herroepingsrecht
12.3.1.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per e-mail of via het contactformulier) op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

12.3.2. Indien jij, als Klant, de Overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de Overeenkomst te herroepen.

12.3.3. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

De terugzendkosten van eventuele fysieke producten zijn voor rekening van jou, als Klant.
Artikel 11 – Geheimhouding 
11.1.
Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:
 • Het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • Het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • Het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en tot 5 jaar erna.

11.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout in de zin van 8.4.1. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 EURO onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

11.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als, Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 10 – Gegevensverwerking 
10.1.
Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.  

Door het aanmaken van een account, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, als Dienstverlener, voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.
Artikel 9 – Intellectueel eigendomsrecht 
9.1.
Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en platform, en producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

9.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor jouw eigen bedrijf en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

9.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden (het gebruik voor studie i.f.v. de eigen kennis uitgezonderd) te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

Jij, als Klant, bent verplicht om bij elke publicatie op social media waarbij aan de Template of bijhorende online cursus wordt gerefereerd, ons, als Dienstverlener, bij naam te vermelden of te taggen.

9.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

9.5. Bij schending van dit artikel zal jij, als Klant, een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval / tweemaal de aankoopprijs zoals die bestond op het moment van de aankoop door jou, als Klant, onverminderd het recht van ons, als Dienstverlener, om onze werkelijke schade te vorderen. 

Ingeval wij, als Dienstverlener, een schending van dit artikel vaststellen, zal het jij, als Klant, zijn die het aannemelijk moet maken dat er van geen schending sprake is, en die dus de bewijslast draagt, indien hij of zij de fout ontkent. Indien er onderling geen oplossing kan worden gevonden, kunnen wij, als Dienstverlener, gerechtelijke stappen zetten.

Wij, als Dienstverlener, kunnen aanspraak maken op de sancties zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld, tot 5 jaar na afloop van de Overeenkomst met jou, als Klant.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Algemeen

8.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

8.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.1.3. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor langere levertermijnen dan voorzien, indien jij, als Klant, niet tijdig instructies of informatie doorgeeft.

8.2. Overmacht 
8.2.1.
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij, als Dienstverlener, alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Onder overmacht valt onder meer problemen met de Website (technische, hacking,…), stroompanne, software-problemen of problemen met de accounts of het platform.

8.3. Relaties met derden 
8.3.1.
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Contractuele tekortkomingen 
8.4.1.
Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag / wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt onder aftrek van de gemaakte kosten, naargelang welk bedrag lager is. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).

Ten aanzien van Klanten-consumenten is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde (medewerker in loondienst), de opzettelijke fout van een aangestelde (medewerker in loondienst) en lichamelijke schade. Hetzelfde geldt voor contractuele fouten begaan door een onderaannemer.

8.5. Problemen website
8.5.1.
Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

8.5.2. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

8.6. Eigen verantwoordelijkheid klant
8.6.1.
Wij, als Dienstverlener, begeleiden jou, als Klant, en staan jou bij met advies. Wij, als Dienstverlener, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat jij, als Klant, zelf doet met de template. Wij, als Dienstverlener, zijn ook niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.
Artikel 7 – Levering en duur overeenkomst
7.1.
Templates worden digitaal (via een unieke code die ingevoerd kan worden op het online platform Showit) geleverd, meteen na bestelling, evenals de toegang tot de bijhorende online cursus. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door jou, als Klant.

7.2. De overeenkomst tussen jou, als Klant, ons, als Dienstverlener, wordt aangegaan voor de duur bepaald in het aanbod, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.3. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt ons, als Dienstverlener, niet. Vertraging in de levering geeft jou, als Klant, geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de Overeenkomst
6.1. De aankoop van de templates, template personalisaties, website op maat of finale website check kan nooit worden geannuleerd door jou, als Klant. 

6.2. Ten aanzien van Klant-consumenten geldt het herroepingsrecht, waarvoor wordt verwezen naar artikel 12.
Artikel 5 – Vergoeding

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de Website van ons, als Dienstverlener, in de brochure, in e-mails en op social media. Deze zijn steeds exclusief 21% BTW.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Zulke extra opties (bv. Check up / personalisatie door ons als Dienstverlener) en eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.

5.2. Facturatie en betaling
5.2.1. De Producten en Diensten worden meteen bij de aankoop via de Website betaald of via SEPA in termijnen. De betaalverplichting bestaat van zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen of het Product werd aangekocht.

5.2.2. Bij niet–betaling van een termijnbetaling binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener een eerste herinnering sturen, waarna jij, als Klant, 14 dagen krijgt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Wanneer aan de herinnering geen gevolg wordt gegeven, kunnen wij, als Dienstverlener, al onze werkzaamheden ten behoeve van jou, als Klant, opschorten, waaronder de toegang tot de online cursus intrekken, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. 

In elk geval is over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling - een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro, tenzij een grotere schade door ons, als Dienstverlener, aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

Ten aanzien van jou, als Klant consument, geldt echter:
 1. De interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.
 2. Zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.
 3. Zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan op slaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst. 
 4. Zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:
 • Een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
 • Het nog openstaande saldo
 • De termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd 
 • De vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

Ten aanzien van jou, als Klant consument, is de omvang wettelijk beperkt als volgt:
 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.
 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.
 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als Klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

Wordt aan herinneringen en aanmaningen geen gevolg gegeven, zullen wij, als Dienstverlener; de betaling eventueel via incasso of gerechtelijk afdwingen.
Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

4.1. Algemeen

4.1.1. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

4.2. Mbt Websites op maat, Template Personalisaties en Finale Website Check
4.2.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen ons werk maar naar behoren uitoefenen wanneer jij als Klant, alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde via het vooraf toegestuurde invulformulier. Jij, als Klant, staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij, als Dienstverlener, zullen uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

4.2.2. Wanneer jij, als Klant, niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan kan deze vertraging niet toegerekend worden aan ons, als Dienstverlener.

4.2.3. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als Klant, zijn verstrekt. 

4.3. Mbt Templates
4.3.1. Wij, als Dienstverlener, geven jou, als Klant, direct toegang tot de de volledige template en de bijhorende online cursus, waardoor wij onze verplichting onmiddellijk zijn nagekomen op het moment dat de toegang is gegeven.

4.3.2. De grootste waarde van ons Product zit in de inhoud van de template en de bijhorende online cursus. Extra aanvullingen of eventuele bonussen, dienen altijd als extra’s gezien te worden en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de prijs. Er kan dus ook geen terugbetaling voor worden gevraagd op basis daarvan in het geval van beëindiging of ontbinding op welke grond ook. 

4.3.3. Het gebruik van de template en de toegang tot de bijhorende online cursus zijn persoonlijk. Het gebruik of de inhoud van de template en de bijhorende online cursus mag niet gedeeld worden met derden.

4.3.4. Wij, als Dienstverlener, hebben de templates ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis op vlak van website developping. Met de templates wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige opstart te geven naar een mooie website. 

4.3.5. De aangeboden templates, worden aangeleverd via een unieke code die jij, als Klant, kan gebruiken op het online platform Showit. Jij, als Klant, staat zelf in voor het aangaan van een abonnement bij het online platform Showit. Dit abonnement is niet inbegrepen in de prijs van de template.

4.3.6. Jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de templates dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.
Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding
3.1
. Wij, als Dienstverlener, bieden de volgende Diensten/Producten aan:
 • Website Template
 • Add-on pagina's
 • Template Personalisatie
 • Finale Website Check
 • Website op maat

3.2. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website. Op het moment dat jij, als Klant, dat aanbod aanvaardt, is er sprake van een Overeenkomst. Op het moment dat jij een aankoop doet via de website is er dus sprake van een Overeenkomst.

De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend. De prijzen zijn steeds exclusief BTW.

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor jou, als Klant, ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som. Jij, als Klant-consument, geeft hierbij aan afstand te doen van het herroepingsrecht.
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze Producten en Diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Klant. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

De geldende Algemene voorwaarden op jou, als Klant, zijn diegene die gelden op het moment dat jij, als Klant, een bestelling plaatst.

Ingeval jij, als Klant, een onbepaalde duur overeenkomst bent aangegaan, zullen wijzigingen in de Algemene voorwaarden in principe meteen op de Overeenkomst van toepassing zijn. Wij, als Dienstverlener, zullen zulke wijziging evenwel steeds aan jou, als Klant, ter kennis brengen, waarbij jij dan de mogelijkheid hebt om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen
Wij zijn: Laura Dillen, handelend onder de naam Twin Studio, met maatschappelijke zetel te Oude-Godstraat 109 bus 12, 2650 Edegem en ondernemingsnummer 0766.490.634.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@twinstudio.be

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, Twin Studio, leveren.
 3. Dienstverlener: wij, Twin Studio.
 4. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 6. Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8. Producten: de producten die wij, Twin Studio, verkopen.
 9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 10. Website: www.twinstudio.be
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden